Kdo jsme

JUDr. Karel Střelec nar. 1949

Absolvoval Právnickou fakultu UJEP v Brně (dnes Masarykova Univerzita), diplomová práce zaměřená na metody a formy činnosti státní správy. V roce 1991 složil státní rigorózní zkoušku v oblasti hospodářského práva. Po skončení studia působil v podnikové sféře, od roku 1991 jako komerční právník, a od roku 1996 jako advokát ve Vyškově.

JUDr. Karel Střelec, Ph.D. nar. 1978

V roce 2002 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně, zahájil praxi jako advokátní koncipient, a od roku 2005 působí jako advokát. V roce 2003 složil na PrF MU v Brně státní rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci z oblasti práva mezinárodního obchodu. V tomto roce rovněž obdržel stipendium nizozemského Ministerstva zahraničních věcí MATRA pro účast na Akademii mezinárodního práva v Haagu. V roce 2006 obhájil na PrF MU v Brně disertační práci z oblasti práva mezinárodního obchodu. Kromě aktivního výkonu advokacie působí jako externí pedagog v oborech mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Katedře mezinárodního a evropského práva na PrF MU v Brně, v roce 2006 byl děkanem fakulty jmenován členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu.