Naše služby - občanské právo

Občanské právo

Ačkoliv se naše advokátní kancelář věnuje převážně oblasti obchodního práva, v žádném případě neopomíjíme agendu občanskoprávní. Jedná se ostatně o oblast práva, se kterou se všichni setkáváme ve svém každodenním životě, a je proto naší neodmyslitelnou povinností být schopni i v tomto okruhu právních vztahů poskytovat svým klientům kvalifikované rady.

V oblasti občanského práva je naší činností zejména sepisování a právní rozbory smluv, zejména se jedná o smlouvy kupní a darovací, jakož i smlouvy o dílo a smlouvy nájemní. S tím úzce souvisí i vymáhání závazků z jednotlivých smluv, neplní-li dlužník dobrovolně své povinnosti. V tomto ohledu se ovšem snažíme koncipovat smlouvy tak, aby dlužník vůbec nedostal šanci neplnit, případně aby pro něj neplnění závazků bylo natolik nevýhodné, že tento postup nezvolí.

Další významnou částí občanskoprávních vztahů je problematika civilních deliktů, zejména pokud se jedná o náhradu škody, ať již jde o škodu na majetku nebo na zdraví. V této souvislosti nelze opomenout ani otázku ochrany osobnosti a obranu proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv.

Právní služby poskytujeme i v oblasti rodinného práva, a to zejména ve věcech rozvodových. Naše klienty jsme schopni bezpečně provést celým rozvodovým řízením, včetně řízení o výchově nezletilých dětí, a poskytnout jim právní pomoc při vypořádání společného jmění manželů. Samozřejmě jsme schopni poskytnout pomoc i v radostnějších oblastech rodinného práva, než je rozvodové řízení, zejména při vyjednávání podmínek předmanželských smluv, nicméně skutečností je, že tyto smlouvy nejsou dosud v našem právním prostředí nijak časté, ačkoliv jejich uzavírání lze jen doporučit.

V neposlední řadě je třeba zmínit i právo dědické, kde svým klientů pomáháme nejen při sepisování závětí, ale i při ochraně jejich práv v dědických sporech.