Naše služby - obchodní právo

Obchodní právo

Obchodněprávní agenda je jedním z pilířů činnosti naší advokátní kanceláře. Poskytujeme právní služby jak na poli práva obchodních společností, tak i pokud jde o obchodní závazkové vztahy.

V oblasti práva obchodních společností poskytujeme poradenství jak při jejich zakládání, tak i během existence společností a samozřejmě i v případě jejich zániku či transformace. Těžištěm naší práce je zde zejména vhodné nastavení vztahů mezi jednotlivými akcionáři či společníky před založením společnosti. K tomuto okruhu právních vztahů neodmyslitelně náleží i řešení sporů mezi společníky. V těchto případech upřednostňujeme dosažení smírného řešení, přičemž klíčovým aspektem naší činnosti bývá nalezení způsobů, jak druhou stranu motivovat k uzavření dohody, a tím se vyhnout soudním sporům.

Naše advokátní kancelář má rovněž zkušenosti s realizací přeměn společností – s fúzemi, změnami právní formy, převody jmění na společníka či rozdělením společnosti. Rovněž jsme schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc při prodejích podniků. Při poskytování těchto služeb úzce spolupracujeme s renomovanými daňovými poradci a auditory, aby záměry klienta byly posuzovány nejen z čistě právního hlediska, ale aby byly důkladně ošetřeny i otázky ekonomického charakteru.

Samostatnou oblast tvoří poradenství při kapitálovém vstupu nového partnera do společnosti. Jedná se o široký okruh právních otázek počínající již předběžným jednáním o realizaci takového projektu, kde je podstatné ochránit klienty před zneužitím důvěrných informací poskytnutých druhé straně, a pokračující přes komplexní právní due dilligence a vypracování příslušných smluvních dokumentů až po provedení zápisu příslušných změn do obchodního rejstříku.

V rámci společenského práva se samozřejmě věnujeme i zcela rutinním činnostem jako jsou organizace valných hromad včetně přípravy příslušné dokumentace, zvyšování či snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů, a zápisy změn ve společnostech do obchodního rejstříku – v tomto ohledu můžeme poznamenat, že procento úspěšnosti návrhů na zápis do obchodního rejstříků podaných naší advokátní kanceláří je velmi vysoké, což značně oceňuje zejména naše zahraniční klientela, pro kterou jsou neúspěšné návrhy na zápis do obchodního rejstříků extrémně tíživé v důsledku nutnosti opakovaně získávat v zahraničí veřejné listiny a zajišťovat jejich apostilaci či dokonce superlegalizaci.

Obchodní závazkové vztahy tvoří další významnou skupinu činnosti naší kanceláře. Věnujeme se zejména sepisování obchodních smluv, přičemž nejčastěji se jedná o smlouvy kupní, smlouvy o dílo (zejména v investiční výstavbě a energetice), smlouvy o obchodním zastoupení či smlouvy mandátní. Velmi významnou skupinu v rámci smluvní agendy nicméně tvoří speciální smlouvy neupravené obchodním zákoníkem. Zejména se jedná o smlouvy distributorské, rámcové smlouvy o dodávkách zboží či služeb, či smlouvy franchisingové. K našim službám samozřejmě patří i vymáhání pohledávek z obchodních závazků. Přesto je třeba poznamenat, že smlouvy tvoříme tak, aby v případě neplnění závazků dlužníka naši klienti dosáhli uspokojení co nejrychleji a bez zbytečných nákladů.

V souvislosti s obchodními závazky musíme zmínit i právo směnečné, ačkoliv se jedná o dosti specifický okruh právních vztahů. Poskytujeme samozřejmě právní pomoc při vymáhání nároků ze směnek, jakož i při obraně proti těmto nárokům, nicméně převažující forma naší činnosti je tvorba smluv, kterými se řídí vystavování a zejména způsoby realizace zajišťovacích směnek. Jde o oblast velmi citlivou, neboť veškeré tyto dohody musí být promyšlené do všech důsledků, jinak stranám hrozí s ohledem na tvrdost směnečného práva – hmotného i procesního – značná rizika.

V souvislosti s obchodním právem poskytujeme právní služby i v oblasti zadávání veřejných zakázek. Pro své klienty zajišťujeme splnění jednotlivých kvalifikačních kritérií, provádíme právní analýzy smluv vytvořených zadavatelem, případně dle podmínek zadavatele vytváříme smlouvy vlastní. Nedílnou součástí naší činnosti je i ochrana klientů před nesprávným postupem zadavatele. Na druhé straně poskytuje naše advokátní kancelář právní poradenství i samotným zadavatelům, jednak pokud jde o tvorbu smluv, jednak i při obraně proti námitkám neúspěšných uchazečů.

Rovněž problematika konkursního práva je nedílnou součástí obchodněprávní agendy, které se naše advokátní kancelář soustavně věnuje. Poskytujeme právní pomoc jak konkursním věřitelům, tak i dlužníkům, jimž prohlášení konkursu hrozí. Mezi běžné právní věci vyřizované naší kanceláří tak patří přihlášky pohledávek do konkursu, zastupování ve sporech o pravost, výši či pořadí pohledávek, jakož i ve věcech vylučovacích žalob. Právní pomoc poskytujeme také osobám zajišťujícím pohledávky věřitelů za úpadcem, ať již zástavou či ručením.

Stálé korporátní klientele poskytujeme i právní poradenství v oblasti práva pracovního.