Naše služby - právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem

Řešení právních vztahů k nemovitostem patří k nejčastější agendě naší advokátní kanceláře. Jedná se především o převody vlastnického práva k nemovitostem, které s sebou nesou celou řadu potenciálních rizik, které je nutno eliminovat. Při převodech nemovitostí poskytujeme našim klientům následující servis:

  • vyhotovení kupních či jiných smluv o převodu nemovitostí

  • zajištění zaplacení kupní ceny striktně v návaznosti na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro tyto účely provádí naše kancelář advokátní úschovy kupní ceny na speciálních bankovních účtech advokátních úschov. Prodávající tak má naprostou jistotu, že kupní cena byla již před podpisem smlouvy složena, tedy že kupující je dostatečně bonitní, a kupující má naopak jistotu, že cena bude prodávajícímu z úschovy vyplacena až poté, co katastrální úřad provede vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího.

  • provedení právního auditu tzv. nabývacích titulů. Nabývací titul je listina, nejčastěji smlouva či rozhodnutí o dědictví, na základě které prodávající v minulosti získal prodávané nemovitosti do svého vlastnictví. Není vyloučeno, že tyto listiny jsou právně vadné, a i když je prodávající zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, může nastat situace, kdy se třetí osoba bude u soudu domáhat určení, že vlastníkem je ona. Tato situace by velmi tvrdě dopadla i na nového majitele, který za nemovitost řádně zaplatil, a proto je nezbytné detailní analýzou nabývacích titulů tuto situaci předem vyloučit.

  • provedení právního auditu závazků, které nemovitosti zatěžují. V tomto ohledu je nutné zjistit, zda na převáděných nemovitostech neváznou zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, práva nájmu či jiná užívací práva, případně zda nemovitosti nejsou předmětem soudního či správního řízení, nebo nejsou pojaty do konkursní podstaty či nejsou předmětem exekuce. Pokud některé z těchto okolností nastanou, jsme schopni navrhnout cesty k jejich účinnému řešení před uzavřením vlastní smlouvy, a naše klienty bezpečně zajistit před možnými riziky.

  • jednání se správními úřady ve věci budoucího využití nemovitostí. Tuto činnost využijí jak stavebníci domů určených k bydlení, pro které je podstatný stav územního plánu dané lokality, tak i investoři v průmyslové výstavbě, kde je rozsah naší činnosti mnohem širší.

Významným okruhem naší činnosti je poradenství při realizaci developperských projektů při výstavbě komerčních staveb a objektů pro bydlení, ať již souborů rodinných domů či bytových domů. Právní služby poskytujeme již od přípravy území a získání pozemků, a dále pokračujeme vypracováním smluv s projektanty, rezervačních smluv či kupních smluv, případně smluv o výstavbě.

Kromě převodů vlastnictví k nemovitostem se zabýváme i vypracováním nájemních smluv na nebytové prostory, byty i celé budovy, zřizováním věcných břemen, zástavních práv, předkupních práv apod. Rovněž jsme schopni pomoci s problémy vznikajícími v souvislosti s exekucemi nemovitostí, zejména se jedná o zvážení vylučovacích žalob a jiných právních postupů, které nemovitost učiní pro účely exekuce neatraktivní.

Relativně samostatnou oblast v rámci právních vztahů k nemovitostem tvoří poradenství ve vztahu k realitním kancelářím. Navzdory řadě kvalitních realitních kanceláří je současný trh poměrně bohatý na neseriozní kanceláře, které mohou své klienty značně poškodit. Proto považujeme za nutné konzultovat smlouvy uzavírané mezi klientem a realitní kanceláří ještě před jejich podpisem, abychom vyloučili jakoukoliv újmu na právech našich klientů.