Naše služby - soudní řízení a arbitráž

Soudní řízení a arbitráž

Ačkoliv se snažíme připravovat pro naše klienty smlouvy tak, abychom jakémukoliv soudnímu řízení předešli, není možné zcela zaručit, že k žádnému sporu nedojde. V rámci prevence vzniku soudních sporů proto vytváříme našim klientům takové smlouvy, které pravděpodobnost úspěchu ve sporu významně zvyšují, a které zajišťují, že pokud druhá strana nebude plnit své závazky, bude to pro ni znamenat citelnou ztrátu.

Pokud se naši klienti dostanou do sporu s druhou stranou, snažíme se v první řadě nalézt smírné řešení, a začínající spor tak ukončit ještě v mimosoudní fázi, kdy i velmi intenzivní a časově náročné jednání s druhou stranou je pro klienta přijatelnější než zahájení soudního či rozhodčího řízení.

Pokud smírné řešení možné není, vedeme spory tak, aby byly rozhodnuty velmi rychle, a náklady našich klientů tím byly minimalizovány. Naše kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudním řízením, jakož i v řízení rozhodčím, a naprostá většina sporů, ve kterých klienty zastupujeme, pro ně končí příznivě, tedy buď úspěchem ve sporu, nebo smírem.

Samozřejmostí je pro nás využívání rozhodčího řízení, které je ve srovnání s řízením vedeným u obecných soudů mnohonásobně rychlejší. Pokud s klientem spolupracujeme již při tvorbě smluv, pravidelně využíváme rozhodčí doložky a zajišťujeme tak velmi efektivní průběh sporu.

V souvislosti s rozhodčím řízením jsme schopni poskytnout pomoc i klientům, o jejichž právech bylo v rozhodčím řízení rozhodováno soukromými rozhodčími centry, aniž by existovala platná rozhodčí smlouva, nebo jejichž práva v takovém řízení byla poškozena. V rámci ČR jde v posledních letech o častý jev, kterým bylo poškozeno velké množství podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, ačkoliv v nemalém množství případů existuje proti těmto praktikám účinná obrana.

Samostatnou oblastí naší činnosti je zastupování klientů v řízení před Ústavním soudem na základě ústavní stížnosti. Jde o mimořádný prostředek přezkumu soudních rozhodnutí, který se omezuje pouze na kontrolu, zda soudy při svém rozhodování nezasáhly do základních lidských práv klienta. K zásahu do základních lidských práv může dojít i technicky bezchybnou aplikací platných právních předpisů, neboť mnoho z nich je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Skutečností ovšem je, že obecné soudy nejsou vždy ochotny tuto skutečnost vzít na vědomí, a spravedlivého rozhodnutí svého sporu se tak klient nezřídka dočká právě až v řízení před Ústavním soudem.