Publikace

JUDr. Karel Střelec, Ph.D.

 • Lex mercatoria a právní regulace mezinárodního obchodu (EMP č. 1-2/2002)

 • Reflexe vztahu Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principů evropského smluvního práva (Časopis pro právní vědu a praxi, č. 3/2003)

 • Nepředvídatelné události v mezinárodním obchodním styku a nástroje jejich smluvní regulace (Obchodní právo č. 7-8/2003)

 • Consolidation of lex mercatoria through Internet (Sborník Kyberprostor 2003, MU Brno)

 • Subjektivní závaznost rozhodčí smlouvy (Příspěvek na konferenci doktorandů mezinárodního práva soukromého a evropského práva, MU Brno, 2004)

 • Zásady mezinárodní smluv UNIDROIT, lex mercatoria a odvaha k aplikaci (společně s N. Rozehnalovou; Časopis pro právní vědu a praxi, č. 1/2004)

 • K možnosti uznání a výkonu zrušeného cizího rozhodčího nálezu (Bulletin Advokacie č. 3/2004)

 • Mezinárodní obchodní transakce (společně s N. Rozehnalovou, D. Sehnálkem a J. Valdhansem; MU Brno, 2004)

 • Úmluva o právu rozhodném pro smluvní vztahy a mezinárodní obchodní arbitráž (Příspěvek na konferenci doktorandů mezinárodního práva soukromého a evropského práva, UP Olomouc, 2005)

 • Arbitrážní centra z pohledu právní teorie a praxe (Obchodní právo č. 4/2006)

 • Místo plnění ze smlouvy jako kritérium určení mezinárodní pravomoci soudů dle Nařízení č. 44/2001 (ES) - vybrané výkladové problémy (Sborník Konference PFAMEI 2007, MU Brno)

 • Zajištění efektivity plnění smluvních závazků v mezinárodním obchodu odklonem od státních institucí (Příspěvek na mezinárodní konferenci Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů, Vysoká škola Báňská, Ekonomická fakulta, Ostrava, 2007).